رشد بخش استخواني مجرا شايع است ويندرت ايجاد كم شنوايي مي كند، ممكن است به شكل استئوما كه بر جستگي گردي است ويا به شكل هيپراستوزيس يا تومورهاي استخواني باريك ومتعدد  تظاهر كند.
استئوما به طور معمول در نزديكي پردة تمپان تشكيل مي شود، توده هاي گرد و كوچك و سفيدي هستند كه در معاينة دقيق آنها را در قسمت طرفي يا كناري پردة شراپنل  مي توان يافت، ازنظر اندازه ممكن است بزرگ باشند و ايجاد انسداد كامل در مجرا نمايند كه در اين موارد بايد برداشته شوند.
اگزوستوزيس حاصل رشد بخش استخواني مجراي شنوايي خارجي است و در محل چسبيدن پرده گوش به مجراي شنوايي استخواني (ديوارهء خلفي مجرا) بوجود مي آيد و ممكن است يك يا چند تودة گرد و صاف باشند كه در معاينه سفت بوده و مي توانند بر شنوايي تاثير سويي بر جاي گذارند، بطور معمول دوطرفه است.
برخي از محققين معتقدند در اثر شنا در آبهاي آلوده ايجاد مي شوندو با پوليپ هاي گوش مياني كه نرم ،شفاف و گرد بوده و باغشاي موكوسي مرطوبي پوشيده شده تفاوت دارند . توده هاي استخواني بزرگ مجرا بايد برداشته شوند. كندروم تومور غضروفي است كه دربخش 3/1خارجي مجرا رشد مي كند. بسيار نادر بوده و اگر بسيار بزرگ باشد مي نواند سبب كم شنوايي شود.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار سمعک و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

دفتر مرکزی

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 4

tel

10-11 26 85 88 (9821+)

mail

mail

کلینیک

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 15

tel

49 360 860 (9821+)

mail

mail

Off Canvas Menu

سمعک- بهترین سمعک - سمعک هوشمند- سمعک ارزان-سمعک -میکروسون- میکروسون- سمعک خوب-سمعک سالمندان- سمعک مطمعن-سمعک های میکروسون-میکروسون و سمعک - سمعک برتر- سمعک دیجیتال- سمعک استارکی- سمعک زیمنس- سمعک آلمانی- سمعک امریکایی-سعک میکروسون-نماینده انحصاری شرکت میکروسون اسپانیا در ایران (microson)