التهاب شيپور استاش ناشي ازعفونت مجاري تنفسي فوقاني و يا آلرژي بطور كامل فروکش مي نمايد، مگر دليل آن عفوني باشد كه سبب اوتيت مياني حاد مي شود و اگر ناشي از آلرژي باشد بطور معمول ايجاد اوتيت مياني ترشحي خواهد نمود. عناوين د

يگر اوتيت مياني ترشحي شامل:
1- ترشح تحت حاد گوش مياني  Sub acute middle ear effusion.
2- اوتيت مياني غير چركيNonsuperative otitis media.
3-ترشح مزمن گوش ميانيChronic middle ear effusion.
4 -اوتيت مياني هيدروپتيك Hydroptic otitis media.
5- گوش چسبنده Glue ear.
6- اوتيت مياني درمان ناپذير Nonresolve otitis media.
7- وبه نظر برخي متخصصين اوتيت مياني سروزSerous otitis media.


اين عارضة بدون درد به وسيلة وجود مايع در گوش مياني ، پردة سالم وكم شنوايي انتقالي نوساني يا ثابت مشخص مي شود، دركودكان ممكن است هيچ علامتي نداشته باشد فقط والدين يا معــــلم كودك متوجه وجود كم شنوايي وي شوند ، بزرگسالان بهتر مي توانند از وجود پري در گوش خود مطلع شوند ودر اين عارضه حتي ممكن است وزوز مداوم يا ضربان دار نيز وجود داشته باشد.“ديپلاكيوزيس1” كه به عنوان علامتي از ضايعات حلزوني مورد توجه است در اوتيت مياني ترشحي ممكن است وجود داشته باشد وچندان غير معمول نيست. درد بندرت وجود دارد. منگي از علائم نادر بيماري است.احساس خارش در عمق گوش ممكن است باعث آزار بزرگسالان شود. براي تشخيص آن اتوسكوپي به دو شكل انجام مي شود :
1- اتوسكوپي علامتيManifest otoscopy) ).
2- اتوسكوپي انگيزشيEvoked otoscopy) ).

درمورد اول كه به صورت مشاهدة معمولي پرده ها صورت مي گيرد پرده ممكن است طبيعي ، رتراكته يا تا حد كم متحدب يا بالجينگ باشد ، ممكن است سطح مايع يا مينيسك مشاهده شده وحبابهاي هوا نيز متظاهر شوند ودرخشندگي معمول پرده به رنگهاي نارنجي مايل به قهوه اي ، آبي تيره وسرمه اي تغيير نمايد.

 اتوسكوپي پنوماتيك كه نشانگر تغييرات فشار در گوش مياني است به اين لحاظ انجام مي شود كه مايع را به حركت وادارد ، نظير چنين كاري را مي توان با تغييرات فشار شيپور استاش از طريق مانور والسالوا انجام داد. با تغييرات فشار، سطح مايع تغيير پيدا كرده يا حبابهاي هوا حركت مي نمايند ويا ممكن است پرده هيچ حركتي را نشان ندهد.اصوات مشخصي نيز درهنگام اين تغييرات شنيده مي شود.
با تغيير در وضعيت بيمار يعني خم كردن ســـر وي به پائين يا بالا ويا چرخش سر نيز مي توان سطح مايع را مشاهده نمود. ارزيابي اديومتري دراين بيماران ضروري است، نوسانات دائمي در آستانه هاي شنوايي هوايي چندان غير معمول نيست. فاصلة شنوايي از راه هوا واستخوان در فركانسهاي بم (250تا1000 هرتز) از علائم مشـــــخص اوتيت ترشحي است ، گاهي شنوايي طبيعي است. فاصله بين شنوايي هوا واستخوان بين 0 تا 50 دسي بل متغير است وبطور معمول 15 تا 30 دسي بل است.در كودكان مبتلا ممكن است در مسير استخواني ودر فركانسهاي زيرافت شنوايي مشاهده شود. الگوي اديومتري ديگري كه دراين ضايعه ديده مي شود شبيه به اوتيت مياني چركي حاد است كه الگوي افقي ،يعني افت مشابه براي تمام فركانسها دارد.
دركودكاني كه در سن زبان آموزي هستند واين بيماري در آنها تشخيص داده نشده است از نظر رشد زبان و گفتار دچار تاخير مي شوند. دركودكان مبتلا به كم شنوايي حسي - عصبي مادر زادي ابتلا به اين بيماري مي تواند معلوليت شنيداري زيادي را ايجاد نمايد.تمپانوگرام نوع A ودر مراحل بعد نوع B شاخص اين بيماري است.
1-dyplacusis   

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار سمعک و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

دفتر مرکزی

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 4

tel

10-11 26 85 88 (9821+)

mail

mail

کلینیک

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 15

tel

49 360 860 (9821+)

mail

mail

Off Canvas Menu

سمعک- بهترین سمعک - سمعک هوشمند- سمعک ارزان-سمعک -میکروسون- میکروسون- سمعک خوب-سمعک سالمندان- سمعک مطمعن-سمعک های میکروسون-میکروسون و سمعک - سمعک برتر- سمعک دیجیتال- سمعک استارکی- سمعک زیمنس- سمعک آلمانی- سمعک امریکایی-سعک میکروسون-نماینده انحصاری شرکت میکروسون اسپانیا در ایران (microson)