تاثير افزایش سن بر روي پرده تمپان و گوش مياني

با افزایش سن بافت کلاژن پردهء تمپان از نظر ویژگیهای ساختمانی تغییر می نماید، به نحویکه بعد از سن 35سالگی میزان تحرک وموبیلیتی پرده دراثر تغییر فشار هوا در مجرای شنوایی خارجی کاهش می نماید.

دربرخی از سالمندان  تمپانوگرام نوع B بدون وجود علت  پاتولوژیک در گوش مياني مشاهده می شود.
بطور نادر در اديوگرام راه هوا واستخوان فاصله یاgap ایجاد می شود (كم شنوايي انتقالي) و هنوز علت اين امر مشخص نشده است.

یافته های ادیولوژیکی تروما به سر


ضربه هاي مكانيكي موجب درجات متفاوتي از پارگي و گسيختگي زنجيرة استخواني مي شوند ، اما عفونت علت اصلي اين ضايعات بشمار مي رود. ضربه هاي وارد به سر حتي اگر منجر به شكستگي استخوان تمپورال نگردند ، مي توانند موجب انقطاع زنجيره شوند، دراين مورد يك يا همة استخوانها آنهم به شكلهاي مختلف ممكن است در اثر ضربة وارد به سر متاثر شوند، به اين ترتيب كه ممكن است دستة استخوان چكشي ، زائدة بلند سنداني ، يا ساقهاي ركابي دچار شكستگي شوند ويا استخوان سنداني جابجا گردد. يابد اذعان داشت كه احتمال بروز اين  عارضه در شكستگي تمپورال كه در آن ضربة شديد به سر وارد مي شود بسيار محتمل است.
غير از موارد ياد شده ضربه هاي به پردة تمپان نيز مي توانند ايجاد انقطاع در زنجيره نمايند. بطور مثال هنگام شير جه در آب و ضربه با كف دست (ضربة سيلي در هنگام بازي مي تواند سبب پارگي پردة تمپان، در رفتگي زنجيرة اســتخواني و همو تمپانوم يا تجمع خون در گوش مياني شود). علل ديگر آسيب ها مي توانند در اثر استفاده از گوش پاكن يا ورود اجسام نوك تيز به گوش باشد.
برخورد توپ در حين بازي به دهانة مجراي شنوايي خارجي ايجاد فشار ناگهاني وپارگي پردة تمپان مي نمايد.در ورزشهايي كه به سر ضربة مستقيم وارد مي شود مانند بازي فوتبال احتمال ايجاد كم شنوايي  حسي - عصبي تا حد كر كامل زياد است. مشاوره شامل حفاظت از گوش سالم و ممانعت از ورود ضربه هاي متعدد بعدي است.در موارد ناشي از ضربه ،درد يك علامت است وبه هنگام شكستگي استخوان تمپورال فلج عصب هفتم نيز ممكن است وجود داشته باشد. بيشتر در مواردي كه انقطاع زنجيرة استخواني همراه با ترشح گوش مياني است، افت شنوايي كمتر از ميزان معمول گسيختگي (45 تا 60 دسي بل) خواهد بود كه اين امر به علت انتقال بخشي از امواج صوتي از طريق مايعات گوش مياني است.در اديومتري امپدانس ، تمپانو گرام نوعAd (كامپليانس1 بيش از حد و عدم وجود رفلكس )مشاهده مي شود. هر عاملي كه باعث شلي پردة تمپان( منومريك) شود، مي تواند تاثيري مشابه بر روي پردة تمپان داشته باشدو تمپانو گرامي مشابه انقطاع زنجرة استخواني داشته باشد.
 برخي از محققين معتقدند وقتي از پروپ تـــن660 هرتز بجاي 220 هرتز استفاده شود ،در انقطاع زنجيره تمپانو گرام W شكل ايجاد مي شود .


بازشدگی غير طبيعي شيپور استاش

 

در كسانيكه كاهش قابل توجه وزن پيدا مي كنند،بيماريهاي مزمن يا رماتيسم مفصلي ،بيماريهاي نروماسكولار(نظيرحوادث مغزي – عروقي) ، سربلووسكولار ، مولتيپل اسكلروز ، فلج اطفال و پاركيــــنزن اين عارضه مشاهده مي شود.
آتروفي عضلات نازوفارنژيال عامل مولد است.تقريبا 3/1 خانمهايي كه اين عارضه در آنها ديده مي شود باردار بوده ويا از قرصهاي ضد بارداري ويا هورمون استروژن استفاده نموده اند.
اين عارضه ايجاد اتوفوني واحساس پري در گوش ها مي نمايد. بيمار صداي تنفس خود را خواهد شنيد و هنگام مكالمه صداي خود را بلندتر احساس مي كند. اگر بيمار خم شود وسر خودرا ميان زانوانش بگيرد بطور موقت رهايي پيدا مي كند، با گرفتن بيني نيز مي توان اين حالت را برطرف نمود، هر عارضه اي كه موجب احتقان بيني شود مانند سرماخوردگي مي تواند موجب خلاصي موقت بيمار شود.
درمشاهدة اتوسكوپي از بيمار خواسته مي شود كه يكي از سوراخهاي بيني اش را ببندد و درحاليكه دهانش بسته است به سرعت نفس بكشد ، با تنفس بيمار پردة تمپان به داخل وخارج حركت خواهد داشت. شنوايي بطور معمول دچار آسيب نمي شود. اگر بيماري از عارضة باز بودن شيپور استاش رنج ببرد و تمپانوگرامش نوع A باشد با انجام تســـت ساده اي مي توان مشكل وي را تشخيص داد ،به اين ترتيب كه كامپليانس پردة تمپان در حالت تنفس با بيني ودهان وهنگام  قطع تنفس مورد مطالعه قرار مي گيرد، اگر شيپور استاش باز باشد كامپليانس در هنگام دم افزايش مي يابد و در خلال بازدم كاسته شده وبا قطع تنفس تغييرات كامپليانس نيز متوقف مي شود.


كلستئاتوم چیست؟


كلستئاتوم تجمع لاية كراتين درگوش مياني يا ماستوئيد است كه از كراتيزه شدن اپي تليوم اسكواموسی كه دركانال خارجي رشد كرده ناشي مي شود وممكن است مادرزادي و يا اكتسابي باشد. نوع مادرزادي از نظر اتيو لوژي ارتباطي با اوتيت چركي مزمن ندارد و عموما از نظر جايگاه آناتومي مربوط به شكاف گوش مياني  نمي شود.  اين ضايعه  مي تواند  ( نوع مادر زادي ) از بقاياي سلول جنيني در هر نقطه از استخوان جمجمه ناشي شده وبراي مدتها ناشناخته و غير قابل تشخيص باقي بماند.
 اگر از استخوان تمپرال وناحية پتروس ناشي شود مي تواند از نظر آناتومي با گوش مياني مرتبط شده ودر اين ناحيه عفوني شود واين نوع عفونت مي تواند عوارض خطر ناكي داشته باشد ودرغيراين صورت كلستئاتوم مادرزادي استريل باقي مانده وآنچه جاي نگراني دارد حجم و جايگاه اين توده در رابطه با اجزايي از جمجمه است كه با آن در ارتباط مي باشند.

كلستئاتوم اكتسابي به دو نوع تقسيم مي شود:
1- كلستئاتوم اكتسابي اوليه.
2- كلستئاتوم اكتسايي ثانويه.
نوع اوليه موردي است كه در آن تاريخچه ای از ابتلابه اوتيت مياني وجود ندارد ، در حاليكه در نوع ثانويه  عفونت قبلي گوش مياني وجود داشته و همزمان با عفونت گوش مياني ظاهر مي شود . كلستئاتوم نوع اوليه بطور عمده در ناحية آتيك يا ناحية خلفي فوقاني پردةتمپان متظاهر مي شود.در نوع ثانويه كه ممكن است يك طرفه يا دو طرفه باشد فرسودگي بخش استخواني مجرا نيزمحتمل است ودرد شديد ، احساس پري ، ترشــــح همراه با خونريز ي وسرگيجه وجود دارد.
يافته هاي اديومتري در بيماران مبتلا به كلستئاتوم بسيار متفاوت است. بطور مثال علامت مربوط به تثبيت استخوانچه ها ، اوتيت مياني وحتي انقطاع زنجيرة استخواني متظاهر شده كه اين مورد بستگي به ميزان درگيري زنجيرة استخواني دارد. ميزان كم شنوايي تا حدودي بستگي به شدت بروز وجايگاه كلستئاتوم دارد ، در كلستئاتوم ناحية آتيك كه ضايعه به  زنجيرة استخواني وگوش داخلي نرسيده ، شنوايي ممكن است طبيعي باشد .
 موارد كم شنوايي 30 تا 40 دسي بل افت شنوايي انتقالي ، آميخته وحســــي عصبي از جمله مواردي است كه در اين ضايعه ممكن است ديده شود. اگر كلستئاتوم فشار خفيفي براستخوانچه ها وارد نمايد الگوي امپدانس در مراحل اولية تثبيت حاصل مي گردد. يعني تمپانوگرام نوع A كامپليانس طبيعي يا تا حد خفيفي كاهش يافته وآستانه هاي رفلكس افزايش يافته ، اگر تومور حجم زيادي از گوش مياني را اشغال كرده باشد به علت افزايـــش فوق العادة جرم سيستم گوش مياني ،مشخصة امپدانس اوتيت سروز يعني تمپانوگرام نوع B وعدم وجود رفلكس حاصل مي شود. اگر كلستئاتوم به زائدة عدسي استخوان سنداني ويا مفصل سنداني ركابي دسترسي نمايد ، مشخصة امپدانس در انقطاع زنجيرة استخواني با تمپانوگرام نوع Ad حاصل مي شود.
كلستئاتوم ممكن است مانع اتصال سنداني به ركابي شود در اين صورت تمپانوگرام گرد شده و كم شنوايي انتقالي ايجاد مي شود.

دلایل پرفوراسیون پرده تمپان

پارگي هاي پرده در اثر دو عامل ايجاد مي شوند :
1- عوامل خارجي نظير ضربه هاي وارد بر گوش ، اجسام خارجي ، تكه فلزات گداخته ، شكستگي هاي استخوان جمجمه.
2- عوامل داخلي نظير اوتيت مياني مزمن ، ميرنژيت مزمن ، موارد شديد عفونتهاي قارچي مجرا يا اتو ميكوزيس.

در پارگي هاي پرده بيمار از وزوز و سرگيجه شكايت دارد و ترشح خوني نيز چندان غير معمول نيست، اين مورد بيشتر در پارگي هاي ناشي از ضربه ها ديده مي شود ، كم شنوايي ناشي از پارگي بسته به ميزان در گيري سيستم شنوايي مي تواند انتقالي يا آميخته باشد و ميزان آن مي تواند از حد خفيف تا شديد متغير باشد ولي اگر پرده صرفا در گير شده باشد بطور معمول افت شنوايي از 30 دسي بل تجاوز نمي نمايد ودر اين حالت همة فركانسها بطورمشابه در گير شده اند.
پارگي هاي ناشي از ضربه بطور معمول وبدون هيچگونه اقدام درماني ترميم پيدا مي كنند. لازم به ذكر است كه پارگي هاي ناحية تحتاني بهتراز نواحي فوقاني ترميم پيدا مي كنند كه اين امر به دليل فعاليت بيشتر اپي تليوم اين ناحيه است.
شكل پارگي هايي كه متعاقب فشرده شدن هوا در مجراي شنوايي خارجي ايجاد مي شوند ممكن است به صورت خطي پديدار گردند . پارگي هاي ناشي از باروتروما در غالب اوقات به صورت خطي هستند، پارگي هاي ناشي از عفونتها بطور معمول شكل منظمي دارند. پارگي هاي ناشي از موج انفجار به صورت نامنظم هستند واز اين نظر تا حد زيادي با پارگي هاي ناشي از عفونتها قابل تمايز مي باشند.
در پارگي هاي ناشي از ضربه براي اطمينان از گسيختگي يا عدم گسيختگي زنجيرة استخواني مي توان به طور ساده از تست رينه استفاده نمود،بدين ترتيب كه با استفاده ار دياپازونهاي 256،  512 و 1024 هرتز اقدام به انجام آزمايش مذبور مي كنيم ، اگر كم شنوايي در حدود 15 تا 30 دسي بل باشد ، شنوايي استخواني براي فركانس 256 هرتز برتري داشته ودر اين فركانس تست منفي وليكن براي دو فركانس ديگر نتيجه مثبت است. در كم شنوايي بين 30 تا 45 دسي بل نتيجة تست براي دياپازونهاي 256و 512 هرتز منفي است و در نهايت اگر كم شنوايي بيش از 45 دسي بل باشد نتيجة تست براي همة دياپازونها منفي خواهد بود.

درمان اوتيت خارجي حاد و مزمن

در موارد اوتيت خارجي حاد خفيف ، درمان موضعي به تنهايي كافي است . درمان با تميز كردن مجراي گوش آغاز مي شود . بدين منظور از تركيبات آرام بخش با يا بدون آنتي بيوتيك و هيدروكورتيزون استفاده مي شود . تمام محلولهاي گوش PH اسيدي دارند ، زيرا اغلب باكتريها و قارچ ها در محيط هاي اسيدي قادر به ادامه حيات نيستند و بيشتر در بيماران مبتلا به اوتيت خارجي مزمن و خشك به كار مي روند . اگر لاله گوش گرفتار باشد ، مي توان آن را با گاز يا پنبه آغشته به محلول استات آلومينيوم يا اسيد بوريك اشباع شده پانسمان نمود. اگر تورم مجرا مانع نفوذ قطره ها شود بايد تكه اي پنبه و يا مش آغشته به قطره هاي مذكور را در داخل مجراي گوش قرار داد. اگر مجراي گوش حالت اگزماتو داشته باشد يكي از قطره ها گوشي موثر محلول بارو ( استات آلومينيوم 5 درصد ) است . در مواردي ديگر قطره هاي آنتي بيوتيكي با يا بدون هيدروكورتيزون مفيد هستند . قطره هاي حاوي پلي ميكسين B ، نئومايسين و كليستين بر باكتريهاي گرم منفي كه گوش را مورد حمله قرار مي دهند، موثر هستند . درموارد اوتيت خارجي استافيلوكوكي ، داروهاي فوق غير موثر هستند و بايد از قطره كلرامفينكل و يا پماد باسيتراسين استفاده نمود.
در اوتيت خارجي خفيف ، آسپرين براي تخفيف درد كافي است ، اما در موارد شديد ممكن است استفاده از ضد دردهاي پرقدرت ضرورت يابد . گرم كردن موضعي ممكن است از ناراحتي بيمار بكاهد. در مراحل شديد اوتيت خارجي هنگامي كه مجراي گوش متورم است و تب و درد شديدي وجود دارد، بايد از آنتي بيوتيك هاي سيستميك نظير پني سيلين، اريترومايسين يا آمپي سيلين به مدت 10 روز استفاده نمود . كشت هاي ميكروبي راهنماي خوبي براي انتخاب نوع آنتي بيوتيك هستند . مشي كه درون گوش قرار داده مي شود، بايد بعد از 24 تا 48 ساعت خارج شود . اگر وضعيت مجرا رسيدن قطره ها به داخلي ترين بخش مجرا و پرده صماخ را امكان پذير سازد ، نيازي به قرار دادن مجدد مش نمي باشد ، اما اگر هنوز مجرا دچار تورم قابل ملاحظه اي باشد ،‌يك مش درگوش قرار داده مي شود و مصرف قطره ها ادامه مي يابد .
بيماران مبتلا به اوتيت خارجي حاد ممكن است تا هنگام بهبودي عفونت به پاكسازي روزانه يا يك روز در ميان مجراي گوش نياز داشته باشد . گاهي يك واكنش آلرژيك باعث اوتيت خارجي شده و يا بر آن اضافه مي شود . علت اين واكنش ها ممكن است قطره هاي گوش يا فراورده هايي نظير لاك ناخن و يا رنگ مو باشد . درماتيت ايجاد شده با قطع مصرف مواد مسئول بهبود مي يابد .
در اوتيت خارجي مزمن ، مهمترين درمان خارج ساختن دقيق تمام مواد زايد از مجراي گوش است. اين امر معمولا“ با استفاده مكرر از اپليكاتورهاي پنبه اي ( غالبا“ آغشته به پمادها) انجام مي شود . پاكسازي شيار تمپانيك تحتاني اهميت خاصي دارد ،‌ زيرا ممكن است چرك و مواد زايد دراين قسمت جمع شده و موجب تاخير بهبودي شوند . اگر اوتيت خارجي مزمن در اثر عفونت ايجاد شده باشد مي توان از پمادهاي آنتي بيوتيكي حاوي نئومايسين ، پلي ميكسين و يا كليستين ( با يا بدون هيدروكورتيزون ) به صورت موضعي سه بار در روز بمدت يك هفته استفاده نمود . پمادهايي كه فاقد آنتي بيوتيك هستند نيز ممكن است موثر باشند، به خصوص در اوتيت هاي خارجي كه بعلت درماتوزها ( درماتيت سبوره ئيك ) هستند .

تومور مجراي شنوايي خارجي

رشد بخش استخواني مجرا شايع است ويندرت ايجاد كم شنوايي مي كند، ممكن است به شكل استئوما كه بر جستگي گردي است ويا به شكل هيپراستوزيس يا تومورهاي استخواني باريك ومتعدد  تظاهر كند.
استئوما به طور معمول در نزديكي پردة تمپان تشكيل مي شود، توده هاي گرد و كوچك و سفيدي هستند كه در معاينة دقيق آنها را در قسمت طرفي يا كناري پردة شراپنل  مي توان يافت، ازنظر اندازه ممكن است بزرگ باشند و ايجاد انسداد كامل در مجرا نمايند كه در اين موارد بايد برداشته شوند.
اگزوستوزيس حاصل رشد بخش استخواني مجراي شنوايي خارجي است و در محل چسبيدن پرده گوش به مجراي شنوايي استخواني (ديوارهء خلفي مجرا) بوجود مي آيد و ممكن است يك يا چند تودة گرد و صاف باشند كه در معاينه سفت بوده و مي توانند بر شنوايي تاثير سويي بر جاي گذارند، بطور معمول دوطرفه است.
برخي از محققين معتقدند در اثر شنا در آبهاي آلوده ايجاد مي شوندو با پوليپ هاي گوش مياني كه نرم ،شفاف و گرد بوده و باغشاي موكوسي مرطوبي پوشيده شده تفاوت دارند . توده هاي استخواني بزرگ مجرا بايد برداشته شوند. كندروم تومور غضروفي است كه دربخش 3/1خارجي مجرا رشد مي كند. بسيار نادر بوده و اگر بسيار بزرگ باشد مي نواند سبب كم شنوايي شود.

تعريف و ضرورت تربیت شنوایی در افراد کم شنوا

مجموعه آموزش هايي كه فرد دچار آسيب شنوايي را قادر به استفاده از حداكثر باقيمانده شنوايي مي كند. خود به دو بخش تربیت شنوایی محیطی و مرکزی تقسیم بندی می شود.

تربيت شنوايي سبب حساس تر و بهتر شنيدن مي شود. تربيت شنوايي چيزي جز آموزش خوب شنيدن و خوب درك كردن نيست. ولي تنوع افراد تحت پوشش سبب ارائه تعاريف مختلف مي شود.
ايجاد شرايط ارتباطي خاص تا كودك به درك شنيداري گفتار دست يابد.اين توانايي در افراد شنوا  بدون مدا خله ديگران كسب مي كنند. پيشگيري از اثرات گفتاري ، زباني ، عاطفي ،رواني ، اجتماعي و ارتباط آسيب شنوايي

عوامل موثربر عوارض کم شنوایی:

    زمان شروع كم شنوايي
    شكل اديوگرام وثبات ان
    ميزان كم شنوايي
    زمان  شروع استفاده ازسمعك
    نوع اموزش
    وضعيت سلامتي به ويژه وضعيت بينايي وعوامل عاطفي وهوش
    نوع برخورد خانواده و ميزان پذيرش اطرافيان

انسداد غیرطبیعی شيپور استاش

حالات مختلفي ممكن است باعث ايجاد انسداد در شيپور استاش شوند كه همگي آنها ايجاد فشـار منفي در Middle ear cleft( شيپور استاش ، گوش مياني و ماستوئيد) مي نمايند. در اين حالت ممكن است ترشح وجود داشته يا نداشته باشد.
ايجاد مايع سروز در گوش مياني تحت عنوان اوتيت مياني سـروز خوانده مي شود و مي تواند ناشي از انسداد شيپور استاش بوده ويا علل ديگري كه انسداد شيپور نيز همراه آنهاست موجب آن شود.
بيماري هاي مجاري تنفسي فوقاني مانند نازو فارنژيت ويروسي يا التها ب آدنوئيدها و سينوسها فرآيند هاي التهابي حادي هستند كه مي تواندبه طور ثانوي ايجاد اوتيت مياني سروز نمايد.
 انسداد طولاني مدت شيپور استاش موجب تجمع مايع با روند افزايش غلظت شده و تحت عنوان اوتيت مياني ترشحي مزمن خوانده مي شود، به اين حالت اصطلاحا گوش چسبنده (glue ear) نيز گفته مي شود كه دراين صورت مايع از غلظت بسيار بالايي برخوردار است، به اين نحوكه نمي توان متعافب عمل ميرنگوتومي آنرا آسپيره نمود و احتمالا ناشي از عفونت ويروسي خاصي است و عمدتا در بچه ها ديده مي شود، به خصوص اطفالي كه داراي هيپر تروفي يا عفونـــت لوزه ها ي سوم هستند وگاهگاهي درافرادي با تومورهاي نازوفارينكس ديده مي شود.
يكي ديگر از عوامل ايجاد كنندة اين ضايعه اوتيت مياني حاد است، در واقع اين حالت، باقيماندة ترشح استريلي است كه بدرستي مرتفع نگرديده است.

تأثیر آسیب شنوایی بر گفتار و زبان


    سن شروع کم شنوایی
    نوع کم شنوایی
    میزان افت شنوایی
    زمان دریافت وسایل تقویتی و توانبخشی شنیداری
    عوامل محیطی
    ویژگی های فردی

تأثیر کم شنوایی بر گفتار و زبان:
 واج شناسی:
   ◦    فرایندهای واج شناختی به میزان بیشتری دیده می شوند.
   ◦    حذف همخوان ها در آغاز و پایان
   ◦    خراب گویی اکثراً در واکه ها
   ◦    قابلیت فهم گفتار پایین
   ◦    صرف و نحو
   ◦    ترتیب کسب تکواژها هنجار است اما با تأخیر در زمان بروز همراه است
   ◦    مشکل در کسب تکوازهای صرفی، قیدها و حروف اضافه و ضمایر
   ◦    مشکل در جملات پیچیده

 معناشناسی:
   ◦    تأخیر کلی در توانایی معناشناختی
   ◦    مشکل در مفاهیم کلمات و معانی چندگانه و استعاری
   ◦    مشکل در درک گفتار پیوسته
   ◦    کاربردشناسی
   ◦    الگوی رشد کاربردشناختی مشابه هنجار است
   ◦    مشکل در کنترل موضوع
   ◦    تأخیر در پاسخ دهی، آغازکردن مکالمه، اصلاح گفته ها، داستان گویی

نواخت و صوت:
   ◦    اختلال در نوای گفتار
   ◦     کاهش سرعت تولید
   ◦    کنترل ضعیف تنفسی

معناشناسی:
   ◦    تأخیر در اکتساب واژگان
   ◦    محدودیت در دامنه معنایی واژگان
   ◦    گفتگو درباره وقایع گذشته
نحو:
   ◦    تأخیر در فراگیری افعال کمکی
   ◦    قیدهای مکان را دیرتر فرا می گیرند
   ◦    برخلاف کودکان طبیعی ابتدا مفاهیم زمانی و سپس مفاهیم مربوط به مکان را درک می کنند.
کاربردشناسی:
   ◦    کمتر آغاز کننده ارتباط هستند
   ◦    مشکل در تثبیت و حفظ موضوع
   ◦    در ابتدای دوره رشد ممکن است پژواک گویی، کاربرد بیش از اندازه عبارات روزمره، ضمایر انعکاسی و  آهنگ یکنواخت در گفتار نشان دهند.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار سمعک و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

دفتر مرکزی

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 4

tel

10-11 26 85 88 (9821+)

mail

mail

کلینیک

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 15

tel

49 360 860 (9821+)

mail

mail

Off Canvas Menu

سمعک- بهترین سمعک - سمعک هوشمند- سمعک ارزان-سمعک -میکروسون- میکروسون- سمعک خوب-سمعک سالمندان- سمعک مطمعن-سمعک های میکروسون-میکروسون و سمعک - سمعک برتر- سمعک دیجیتال- سمعک استارکی- سمعک زیمنس- سمعک آلمانی- سمعک امریکایی-سعک میکروسون-نماینده انحصاری شرکت میکروسون اسپانیا در ایران (microson)