اتوسكلروز از دیدگاه شنوایی شناسی

شروع بيماري در اوايل سنين بزرگسالي است (دهة دوم وسوم ) اگر چه ممكن است در دهه ها ي7 تا 8 زندگي بروز نمايد به طور معمول دو طرفه وقرينه است .از لحاظ بافت شناسي آثار اتوسكلروز ممكن است در دو طرف موجود باشد و به صورت  يكطرفه تظاهركند.
 شيوع آن بخوبي مشخص نيست بنظر مي رسد 5 تا 10 در صد مردم سفيد پوست را در بر مي گيرد، نسبت ابتلا زنان به مردان 5/2 به 1 است، در دوران بارداري وشير دهي بدتر مي شود ، توارث عامل مهمي در بيماري است ، با احتمال 50% جنبة ژنتيكي آن از نوع اتوزومال ، هم غالب و هم مغلوب مي باشد، اين بيماري علائم سيستمي ندارد.
مختص سيستم شنوايي وتعادلي است. ضايعه درابتدا بخش قدامي دريچة بيضي را احاطه مي كند و باعث درگيري ليگامان حلقوي ركابي و ساق قدامي ركابي مي شود ومتعاقبا بعد از درگيري ساق خلفي ركابي، استخوانچه ها بي حركت خواهند شد. بيـماري مي تواند باعث درگيري سيستم تعادلي وشنوايي شود، سرگيجه  وكم شنوايي حلزون گاهي با تثبيت استخوان ركابي همراه است( ساق قدامي استخوان ركابي ضعيف تر است). بيماري كه داراي اتوسكلروز معمول در يك گوش است ، گاهي ممكن است در گوش ديگر كم شنوايي خالص حلزوني داشته باشد، كه اين امر ناشي از در گيري سيستم حلزوني است . معمولترين نتيجة بيماري تثبيت ركابي است.
 در برخي از بيماران اتوسكلروز حلزوني پديد مي آيد كه ممكن است  روي شنوايي وتعادل تاثير گذاشته يا نگذارد. اين ضايعات حلزوني و تعادلي ممكن است با اتوسكلروز دريچة بيضي همراه بوده ويافته هاي اتولوژيك پيچيده اي ايجاد كنند.
اتوسكلروز نه تنها مي تواند موجب تثبيت ركابي شود ، بلكه مي تواند تثبيت استخواني بين كرورا وپرومنتواري و كرورا وكانال استخواني عصب 7 را بوجود آورد وحتی باعث درگيرساختن تاندون ركابي به صورت نسبي ويا كامل شود .تشخيص بيماري برحسب افت انتقالي ، پردة سالم ومتحرك ، شيپور استاش طبيعي ، عدم التهاب ماستوئيد فعال در عكسبرداري ميسر مي گردد ،هر چند كه ممكن است اين علائم در ضايعة ديگري نيز مشاهده شوند. درگيري ضايعة انتقال بين 10 تا 100 دسي بل متغير است. در ثتبيت كامل نشدة ركابي يعني وقتي كه حــلزون در گير نشده افت انتقالي 10 تا 65 دسي بل محتمل است. اگر كم شنوايي در راه هوايي از 65 دسي بل تجاوز نمايد احتمال دارد اتوسكلروز حلزوني با تثبيت ركابي حاصل شود.ممكن است علاوه بر اتوسكلروز ضايعات ديگري مانند اوتيت چسبنده و يا تمپانو سكلروز وجود داشته باشد.

عفونت هاي قارچي

عفونت هاي قارچي مجراي گوش در نواحي حاره اي شايع هستند ، اما در آب و هواي معتدل نيز رخ مي دهند . يكي از شواهد افتراق دهنده عفونت هاي قارچي از باكتريايي اين است كه در عفونت هاي قارچي شكايت اصلي خارش است . اگر عفونت مختلط باشد ، معمولا“ درد همراه با خارش حتي بدون انجام كشت نيز قابل تشخيص هستند ، زيرا ميسليوم ها و هيف هاي قارچي را به آساني با ميكروسكوپ ميتوان ديد.
 شايعترين قارچ هايي كه گوش را گرفتار مي كنند ، عبارتند از : آسپرژيلوس niger ، كانديدا آلبيكانس و ساير قارچ هاي مخمر مانند . آسپرژيلوس niger يك توده سياه يا خاكستري رنگ مشابه كاغذ خشك كن در مجراي گوش ايجاد مي كند . با برداشتن اين توده ، اپي تليوم زيرين بصورت هيپرميك و ادماتو به نظر مي رسد . تمام عفونت هاي قارچي ايجاد علامت نمي كنند ، چون در خيلي از مواقع رشد اين قارچ ها به صورت ساپروفيتي و در سطح واكس يا ساير مواد زايد است و  تهاجم به بافت وجود ندارد .
درمان شامل پاكسازي دقيق مجراي گوش و استفاده از يك داروي موضعي اكسفوليان نظير محلول 2 درصد اسيد ساليسيليك درالكل مي باشد . قطره هاي اسيد استيك 1-2 % نيز موثر هستند . براي درمان عفونت هاي كانديدايي از پمادهاي حاوي نيستاتين يا ميكوستاتين استفاده مي شود . ساير داروهاي موثر بر قارچها عبارتند از : پماد آمفوتريسين B ، محلول تيمولول و محلول ويوله دوژانسين . در مورد عفونت هاي قارچي نيز پاك كردن هر روز يا يك روز در ميان مجرا به روند بهبودي سرعت مي دهد .

سرومن فشرده( ایمپکت سرومن)

 تجمع سرومن در موارد فعالیت زیاد غدد سرومینال و یا مجرای کوچک و پیچ‌دار اتفاق می‌افتد در بعضی موارد انسداد مجرا اتفاق می‌افتد. بیمارن به دنبال شنا یا دوش گرفتن در اثر جذب آب دچار کاهش شنوایی یا سنگینی ناگهانی گوش می‌شوند.
از معمول ترين علل كم شنوايي انتقالي سرومن مسدود كننده اي است كه بيش از حد طبيعي ترشح شود و سبب انسداد مجرا گردد در اين حالت فرد احساس گرفتگي و كم شنوايي مي كند و در مواردی ایجاد سرفه می کند.
ميزان كم شنوايي  متغير است و مي تواند درحد 25 تا 45 دسي بل باشد .
وقتي سرومن ايجاد انسداد كامل نمايد تمپانوگرام نوعB با حجم فيزيكي بسيار كم بدست مي آيد، زيرا فشار صوتي اعمال شده توسط پروپ تا حد زيادي منعكس مي گردد.
كم شدن حجم فيزيكي ناشي از آنست كه به علت وجود سرومن فاصلة نوك پروپ تا سرومن، كمتر از حد طبيعي فاصلة نوك پروپ تا پردة تمپان مي باشد.اگر انسداد كامل نباشد ، تمپانوگرام نوع A بسيار محتمل است. وجود يا عدم وجود رفلكس بستگي به ميزان كم شنوايي دارد ، بعبارتي اگر فاصلة نمودارشنوايي هوايي با نمودار شنوايي استخواني بيشتر از 20 دسي بل باشد، احتمال حذف رفلكسهاي صوتي زياد خواهد بود.

تمپانوسكلروز و افت شنوایی

اين اصطلاح در مورد تغييرات پاتولوژي در لاية مخاطي گوش مياني ، ماستوئيد  ولاية فيبروز پرده ناشي از عفونتهاي مكرر درگير كنندة گوش مياني بكار برده مي شود، دراين خصوص دو نوع عارضة اساسي وجود دارد:
1-درگيري مخاط گوش مياني كه دراين حالت دراپي تمپان مي باشد وباعث تثبيت سنداني يا چكشي مي شود ، حتي ممكن است استخوان ركابي و نيز تا ندونهاي عضلات ركابي وتنسور تمپاني درگير شوند.
2- درگيري تنها به پردة تمپان محدود شود كه دراين حالت تكه هاي سفيد گچي روي پارس تنسا ديده مي شود كه اين مورد ممكن است بخش كوچك ويا وسيعي را شامل شود. بنابراين ممكن است با وجود پردة تمپان سالمي كه فقط علامت تمپانوسكلروز روي آن مشاهده مي شود افت شنوايي انتقالي قابل توجهي وجود داشته باشد، دراين حالت نبايد به تاثير ضايعه بر روي ساير قسمتهاي وراء پرده مشكوك شد.
ارزيابي اديومتري فاصلة راه هوا واستخوان ، كامپليانس كم وفقدان رفلكسهاي صوتي وتمپانوگرام نوع As و يا نوع B را نشان مي دهد

تاریخچه تربیت شنوایی برای افراد کم شنوا

از قرن اول میلادی پزشکان رومی ازتربیت شنوایی استفاده می کردند.در قرن ششم دریافتند که با فریاد زدن در گوش افراد کم شنوا رفتار انها نسبت به وجود صدا تغییر می کند.
درقرن هجدهم اولین تلاشهای سیستماتیک علمی تربیت شنوایی  درفرانسه اغاز شد.itard دریافت تکرار منظم صداهای بلند سبب افزایش درک گفتار انها می شود.او ازوسایلی مثل طبل و سوت و الات موسیقی استفاده می کرد.در همان زمان carlo از نظریه شیپور گوشی دفاع کرد.
گلدشتاین با تاسیس موسسه اموزش ناشنوایان در امریکا اموزش گفتار در سطح ملی راتوسعه داد.او باور داشت که کودکان کم شنوا می توانند یاد بگیرند که گوش کنند و حرف بزنند.
درقرن نوزدهم با ساخته شدن اولین تقویت کننده های شنوایی بازده برنامه های تربیت شنوایی چند برابر شد.
در سال 1920استفاده ازسایل کمک شنوایی ارتعاشی لمسی كه از پوست به عنوان گیرنده استفاده می کرد و با تمرینات مداوم تمایز گذاری اصوات گفتاری امکان پذیرشد. بعد از جنگ جهانی دوم تربیت شنوایی جز اصلی برنامه توانبخشی شنوایی افرادکم شنوا و ناشنوا شد.
درقرن بیستم اولین دستگاه های تقویت کننده گروهی باسیم درمدرسه ی کلارک استفاده شد. ازآن پس ازلب خوانی وتربیت شنوای همزمان استفاده می شدوبجای تکیه برشیوه های آنالیتیک بررشدطبیعی زبان و گفتار تاکید می شد.
دردهه های60و70 سمعک های transposer پیشرفت قابل توجهی دردرک گفتار ایجاد کرد.                                                                                              در دهه70ساخت تقویت کننده هایFM وLoop مورد توجه قرار گرفت که دستیابی به گفتار بدون اعوجاج را امکان پذیر کرد.در همين زمان روش unisensory یا تک حسی متداول شدكه در ان مطالب صرفا از طريق حس شنوايي و بدون لب خواني ارايه مي شد.
در نيمه دوم قرن بيستم با انجام كاشت حلزون تحول بزرگي در اموزش ناشنوايان رخ داد.

اوتیت خارجی مزمن-

در اين مرحله كليهء علائم فروكش نموده وخارش تنها علامت مشخص است. برخلاف مرحلهء قبل كه انجام اتوسكوپي براي بيمار درناك بود، در اين مرحله حتي خوش آيند هم مي باشد.آستانه های شنوایی بهبود می یابد وحتی تاحد طبیعی پیشرفت می نماید. معمولا“ در اثرخاراندن زياد ، مجراي گوش دچار خراشيدگي مي شود. دست كاريهاي مورد استفاده براي پاك كردن گوش كه در افراد طبيعي معمولا“ ناخوشايند و حتي دردناك هستند  براي اين بيماران حالت مطلوبي دارند. در تعدادي از اين بيماران ترشح گوش مشاهده مي شود. تنها درصورت انسداد گوش به وسيله مواد زايد ، كاهش شنوايي وجود دارد . در اوتيت خارجي مزمن اپي تليوم مجراي گوش و يا لاله گوش حالت ضخيم و قرمز رنگ دارد. هم مجراي گوش و هم سطح پرده صماخ در برابر پاكسازي به وسيله اپليكاتورهاي پنبه اي غير حساس هستند . در اثر دستكاري لاله گوش و يا تراگوس درد ايجاد نمي شود . پرده صماخ ممكن است طبيعي و يا اندكي ضخيم به نظر برسد.
در موارد نادري نوعي عفونت شديد كه باعث تخريب استخوان مي شود رخ مي دهد كه آن را اوتيت خارجي نكروزان يا اوتيت خارجي بدخيم مي نامند. اين عفونت مرگ و مير بالايي دارد و بيشتر در بيماران مسن ديابتي ديده مي شود. ساير افراد مستعد بيماران دچار نقص ايمني و دريافت كننده هاي استروييدها هستند. ارگانيسم دخيل، ‌پسودوموناس آیروژينوزا است . تابلوي بيماري بصورت درد و ترشح پيش رونده از مجراي گوش است. در معاينه بافت گرانولاسيون درمحل اتصال بخشهاي استخواني و غضروفي مجراي شنوايي خارجي ديده مي شو د. با پيشرفت بيماري ،‌عفونت به غده پاروتيد ، عروق كاروتيد ، استخوان ماستوييد و يا قاعده جمجمه گسترش مي يابد و ممكن است استئوميليت قاعده جمجمه ، فلج عصب فاسيال ، كاهش شنوايي و اختلال عملكرد وستيبول به وجود آيد .
دبريدمان (پوسته پوسته شدن) موضعي حائز اهميت است .اما درمان انتخابي تجويز سيستميك تيكارسيلين، جنتامايسين و يا سفالوسپورين هاي موثر بر پسودوموناس ( سفرپرازون يا سفتازيديم ) است . سيپروفلوكساسين و اوفلوكساسين نيز موثر هستند . تنها در مواردي كه عفونت به درمانهاي مذكور پاسخ نداد ، رزكسيون راديكال از طريق جراحي صورت مي گيرد .

اوتیت خارجی حاد-

در اين مرحله پوست مجراي گوش ودر موارد شديد حتي لالهء گوش متورم است وممكن است عروق پردهء گوش محتقن باشند و ترشح مختصر يا زيادي از مجرا روان مي باشد. رنگ ترشح زرد بوده وگاهي با تپش از گوش خارج مي شود. التهاب شديد مجرا سبب انسداد كامل نموده .معمولا“ مجراي گوش متورم و رنگ پريده است و با شيوع كمتري قرمز رنگ مي باشد .
لنفادنوپاتي شايع است و غده هاي لنفاوي حساس ممكن است در جلوي تراگوس، پشت گوش و يا در قسمت فوقاني گردن وجود داشته باشند. گاهي آدنوپاتي پشت گوش به حدي است كه لاله گوش را به جلو مي راند. چنين حالتي را بايد از آبسه ساب پريوستئال موجود درماستوييديت حاد افتراق داد. وقتي كه خود لاله گوش مبتلا باشد، نشت چرك و دلمه بستن آن قابل مشاهده است و عفونت ممكن است به پوست صورت يا سر گسترش يابد .
معمولا“ عفونت هاي مجراي گوش نسبت به عفونتهاي لاله گوش درد بيشتري دارد. در اوتيت خارجي حاد معمولا“ بعلت تورم مجراي گوش نمي توان پرده صماخ را ديد ، اما اگر بتوان آن را ديد اغلب ظاهر طبيعي دارد.
افت شنوايي حاصل از اين انسداد مي تواند سبب كم شنوايي انتقالي مختصر شود كه الگوي غالب آن افت فركانس های بم (250و500 هرتز) و گاها درگيري مضاعف فركانس هاي ميانه است (1000 و1500 هرتز). رنگ پرده تمپان طبيعي و يا بر عكس قرمز و متورم است.

افزايش درد با فشار بر تراگوس يا حركت لاله از مشخصه هاي اين عارضه است، تب مي تواند تا 40 درجه برسد. التهاب گره هاي لنفي اطراف لاله گوش شايع است. عفونت مي تواند به پوست ناحيه لاله، صورت يا گردن نيز سرايت نمايد . همانطور كه بيان شد كم شنوايي حاصله از نوع انتقالي خالص بوده ودر حد 20 تا 30 دسي بل مي باشد.
 به دليل درد شديد قرار دادن گوشي هاي اديومتري مشكل است ، لذا بايد گوشي ها با دست نگاه داشته شوند تا فشار كمتري بر روي لاله وارد نمايند، در هنگام درد شديد انجام تمپانومتري توصيه نمي شود، درهنگام نبود درد تمپانوگرام نوع A با رفلكس هاي طبيعي، نوع C ويا نوعB بدون وجود رفلكس ايجاد مي شود.
تشكيل تمپانوگرام نوع B,C حاكي از شيوع اختلال عملكرد شيپور استاش در اين عارضه است.

تعريف توانبخشي شنوائي از نظر انجمن شنوایی و گفتار ایالات متحده

توانبخشي شنوائي عبارتست از مجموعه خدمات وشيوه هائي كه براي تسهيل نمودن ارتباط دريافتي و بياني از طريق تمامي امكانات و وسايل جهت افراد مبتلا به ضايعه شنوائي ارائه مي گردد.
مجموعه اين خدمات كه در واقع جهت جلوگيري از صدمات حاصل از ضايعه شنوائي در نظر گرفته مي شود عبارتنداز :
1. تجويز سمعك مناسب ، آموزش هاي زبان در حيطه هاي دريافتي ، بياني و كاربردي آموزش مهارتهاي شنوائي ،آموزش هاي صداساز ، توليد گفتار واصلاح تلفظ ،آموزش راهبردهاي ارتباطي ، آموزش روشهاي ارتباطي ، مشاوره هاي اديولوژيكي و تخصصي ديگر.
2. مشاوره در زمينه هاي پذيرش نقص شنوائي ، بهداشت رواني خانواده ، اهميت و نقش خانواده در توانبخشي كودك نا شنوا ، برخورد صحيح با كم شنوايان ، جلوگيري از افسردگي ، گوشه گيري و عدم اعتماد بنفس ، پرخاشگري و اضطراب ، اطمينان به موفقيت در كا ر توانبخشي كودك  
3. انجام مراحل زبان آموزي ، اصلاح تلفظ گفتار از طريق گفتار درماني ونهايتا افزايش خزانه لغات و مفاهيم كودك همراه با آموزش لبخواني
اهميت ويژه اي كه در شنوائي كودكان بيشتر مد نظر مي باشند عبارتند از :
    سرعت بخشيدن به روند زبان آموزي
    كمك به درك شنيداري گفتار
    استفاده صحيح از كلمات در نوشتن ، دستور زبان و نحو كلمات
    تشخيص اجزاء زنجيره اي وزبر زنجير ه اي گفتار
    بكارگيري شنوائي و بينائي به طور همزمان جهت برقراري ارتباط
   بالا بردن ظرفيت توليد گفتار


عوامل موثر در روند تربيت شنوائي :
    همكاري فرد كم شنوا
    همكاري والدين كم شنوا
    سن شروع آموزش تربيت شنوائي
    ميزان افت شنوائي
    تجربه شنيداري
    آموزشهاي قبلي
    سن شروع كاهش شنوائي و سن كودك

اهميت تربيت شنوائي در كودكان

رشد وتوسعه مهارتهاي شنيداري روندي است كه در آن كودك بازشناسي و درك سيگنالهاي شنيداري را مي آموزد. در برنامه تربيت شنيداري كودكان با باقي مانده شنوائي ناچيز براي كسب و يادگيري زبان گفتاري بايد از طريق تقويت مهارتهاي شنيداري ، استفاده بهينه از باقي مانده شنوائي با استفاده از وسايل كمك شنوائي تقويت گردد.

استفاده مطلوب از باقي مانده شنوائي مستلزم برقراري چهار ركن اساسي است :
    شناسائي بموقع كم شنوائي
    استفاده مناسب ومنظم از سمعك
    اعتقاد والدين به روند تربيت شنوائي
    استفاده از برنامه تربيت شنوائي تحت نظارت اديولوژيست

اولين نشانه اي كه والدين را نسبت به وجود كم شنوائي كودك خردسالشان متوجه مي سازد عدم پاسخ به محركات محيطي است تحقيقات نشان ميدهد كه سن تشخيص كم شنوائي در آمريكا حدود 19 ماهگي بوده و بطور متوسط بعداز شش ماه از سن تشخيص كم شنوائي نسبت به تجويز سمعك اقدام نموده اند يعني در واقع تا دو سالگي اقدام به توانبخشي شنيداري مي نمايند.
در حاليكه اكثر متخصصين شنوائي بر اين باورند كه اقدامات تربيت شنوائي بايد از حدود هفت ماهگي و در سن زير دو سالگی شروع شود بنابراين هرچقدر از سن زبان آموزي كودك بالا تر برويم روند پيشرفت تربيت شنوائي كندتر خواهد بود .
شواهد موجود نشان مي دهد كه هرچه تجويز سمعك و تربيت شنوائي زودتر شروع شود صرف نظر از ميزان كم شنوائي احتمال كسب موفقيت در جهت ارتباط زبان گفتاري بيشتر ميگردد در واقع عدم تجويز سمعك و تربيت شنوائي در كودكان زير دو سال صدمات جبران ناپذيري را به كودك و خانواده ايشان تحميل خواهد نمود.

مزیت های شنوایی دوگوشی را حتما به بیمارانتان یادآور شوید!

استفاده از دو سمعک به جای یک سمعک مورد تاکید بسیاری پزوهشگران حوزه پزشکی و شنوایی شناسی می باشد. در این مطلب به بررسی امتیازات استفاده دو گوشی از سمعک می پردازیم.
    فهم بهتر گفتار
    وضوح بالاتر گفتار در محیط های نویزی و پر سر و صدا
    جهت یابی بهتر اصوات پیرامون
    کیفیت صوتی بهتر
    نیاز به تقویت کمتر صدا توسط سمعک ها
    محدوده وسیع تر شنوایی
    تفکیک بهتر اصوات
    فعال نگه داشتن هر دو گوش و پیشگیری از احتمال پیشرفت آسیب
    خستگی ذهنی کمتر
    احساس توازن در شنوایی دو گوش
    رضایت بیشتر بیمار

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار سمعک و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

دفتر مرکزی

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 4

tel

10-11 26 85 88 (9821+)

mail

mail

کلینیک

address

میدان فاطمی، ابتدای خ جویبار، ک میرهادی شرقی، پ 23، واحد 15

tel

49 360 860 (9821+)

mail

mail

Off Canvas Menu

سمعک- بهترین سمعک - سمعک هوشمند- سمعک ارزان-سمعک -میکروسون- میکروسون- سمعک خوب-سمعک سالمندان- سمعک مطمعن-سمعک های میکروسون-میکروسون و سمعک - سمعک برتر- سمعک دیجیتال- سمعک استارکی- سمعک زیمنس- سمعک آلمانی- سمعک امریکایی-سعک میکروسون-نماینده انحصاری شرکت میکروسون اسپانیا در ایران (microson)